nieuws

 

Nederland telt steeds minder ambtenaren

Het Nederlandse ambtenarenapparaat wordt steeds kleiner. De instroom van jonge ambtenaren stokt, terwijl de uitstroom stijgt, waardoor de overheid vergrijst.

Dit blijkt uit het rapport Publicatie Feiten en Cijfers 2012 (Werken in de publieke sector) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Minder ambtenaren
In vergelijking met eerder gepubliceerde cijfers (Trendnota Arbeidszaken Overheid 2011) is volgens dit rapport het aantal ambtenaren is afgenomen:
Het aantal rijksambtenaren tot vorig jaar bedraagt 119.070 (2010: 124.000), het aantal gemeenteambtenaren is gedaald van 177.000 naar 170.060 en bij de provincies werken nu in totaal 12.630 ambtenaren (was 13.000). Ook de politie heeft met 62.560 man (was 65.000) nu minder mankracht. Bij Defensie is het personeelsbestand door de forse reorganisatie die gaande is inmiddels gekrompen van 69.000 naar 65.030.

   2012    2010
 gemeenteambtenaren  170.060  177.000
 rijksambtenaren  119.070  124.000
 provincieambtenaren    12.630    13.000
 politie    62.560    65.000
 defensie    65.030    69.000

 

Compactere overheid
De daling van het aantal ambtenaren bij Rijk, provincies en gemeenten zijn volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken een direct gevolg van het streven van het (demissionaire) kabinet naar een compactere overheid.

Jonge ambtenaren
Direct gevolg van de inkrimpingen bij de overheid is dat de instroom van jonge ambtenaren bij de overheid sterk afneemt. De instroom van ambtenaren jonger dan 30 jaar is sinds 2007 met 63% gedaald. De vergrijzing binnen de overheid neemt toe. Het aandeel 55+-ers onder de ambtenaren is gegroeid met ruim 28%, terwijl het aandeel jongeren binnen het ambtenarenapparaat is gedaald met 15%.

Spies: vergrijzing tegengaan
Bijkomend probleem is dat door de crisis (door (pre-)pensioen) vrijgekomen banen niet meer worden opgevuld met nieuw, jonger personeel. De hoge uitstroom en de lage instroom van jonge ambtenaren baart ook minister Spies zorgen. Om verdere vergrijzing bij de overheid tegen te gaan wil de minister af van het first-in-last-outprincipe. Bij reorganisaties bij de rijksoverheid, provincies en gemeenten zouden ontslagen voortaan moeten gebeuren op basis leeftijdscohorten (afspiegelingsbeginsel), net zoals dat in het bedrijfsleven gebeurt.

Overheid relatief klein
Bijna 12% van de beroepsbevolking werkt voor de overheid. Er zijn in totaal 2.360 overheidswerkgevers, variërend van Defensie, gemeente, Rijk, zorg tot onderwijs. Het Nederlandse ambtenarenapparaat (inclusief ZBO’s) is met 6,03% van de totale bevolking relatief klein in vergelijking met omringende landen.

Bron: www.inoverheid.nl
Auteur: Arthur Lubbers